fredag 1 juni 2012

Planering av svenska som andraspråk 2 HT 2012

För att sammanfatta kurs 1 har jag gjort en utvärdering som jag inser nu när några hunnit svara på den, behöver göras på ett annat sätt i kurs 2. Många frågor har för många svar och det finns inte utrymme för så mycket egna tankar. Fyll i den ändå och bifoga ett mail med det ni har att säga som inte ryms i utvärderingen.Vad skall vi göra i nästa kurs?

Ni som vill ha behörighet till högskolan kommer att läsa svenska som andraspråk 2. För att sammanfatta och konkretisera målen i svenska som andraspråk 2 så handlar det om följande:

Förmågor: 

Förmåga att kunna reflektera 
Förmåga att kommunicera
Förmåga att utveckla kunskap
Förmåga att läsa och förstå skönlitteratur
Förmåga att ha självinsikt
Förmåga att förstå
Förmåga att värdera
Förmåga att tala
Förmåga att läsa
Förmåga att lyssna
Förmåga att skriva
Förmåga att lära och reflektera över er inlärning
Förmåga att reflektera och förstå er flerspråkiga identitet
Förmåga att jämföra modersmålet med svenskan

Hur kan man göra detta?
 • Reflektera görs genom läsning, tankar, samtal och diskussioner. Ni skall bland annat reflektera kring er flerspråkighet.
 • Kommunikation görs i dialog, grupper, när ni kommunicerar till andra via internet, när ni kommunicerar till era klasskamrater och har muntliga framträdanden. För kommunikation, diskussion och samtal krävs ett rikt ordförråd och kunskaper om grammatik. Därför behöver vi jobba mycket med ordkunskap. Slå upp alla ord ni inte förstår. Försök att lära er mer avancerade ord som ligger utanför ert vanliga talspråk. Öva på ordappar och högskoleprov. Detta behöver ni om ni skall läsa vidare.
 • Förmåga att utveckla kunskap avgörs av era inlärningsstilar. Vissa av er lär genom att lyssna, andra genom att ställa frågor att besvara, vissa genom att läsa och skriva egna anteckningar, genom att reflektera över det ni hör och läser, genom att utveckla ert skrivande och fundera över vad, hur och varför ni skriver det. Vissa lär genom att göra saker praktiskt. Det finns inlärningstest som ni kan göra om ni inte är säkra på hur ni bäst lär er. (Se google Gardner intelligenstest).
 • Förmåga att läsa och förstå skönlitteratur kan utvecklas genom att läsa mer, att diskutera det ni läser, att anordna små bokklubbar hemma hos varandra där ni väljer en gemensam bok att diskutera kring. När ni läst flera verk inom en genre/ämne eller från samma författare så skapar ni en större förståelse för denna typ av verk eller för denna författares sätt att skriva. När ni läser verk från en viss epok så skapar ni förståelse för denna tids samhälle och sätt att skriva.
 • Förmåga till självinsikt skapas genom livet, tankar, reflektioner, misstag, utveckling och erfarenheter. Att reflektera över sig själv och vilka egenskaper man vill putsa på och vilka man vill utveckla och förstärka. NI skall bland annat förstå er flerspråkiga identitet.
 • Förmåga att förstå skapas på olika sätt beroende på vilken inlärningsstil ni har, hur lätt ni har för att lära och det tar olika lång tid. Ni får läsa tills ni förstår, fråga tills ni förstår eller göra tills ni förstår.
 • Förmåga att värdera skapas när ni tränar på att värdera, jämföra och analysera.
 • Förmåga att tala skapas genom att hålla tal och diskutera. NI skall även träna på att samtala.
 • Förmåga att läsa skapas i grundskolan, utvecklas på gymnasiet och fördjupas under resten av livet.
 • Förmåga att lyssna skapas när ni fokuserar på vad andra säger, ställer motfrågor, ger respons och ger andra talutrymme.
 • Förmåga att skriva utvecklas genom träning, kunskaper om texttyper och grammatik, utvecklat ordförråd.
 • Förmåga att lära utvecklas genom ert sätt att lära. Se inlärningsstilar.
 • Förmåga att reflektera och förstå er flerspråkiga identitet
 • Förmåga att jämföra modersmålet med svenskan

Så vilka kunskaper är det skolverket vill att ni skall ha efter att ha läst svenska 2?
 • Kunskaper om flerspråkighet.
 • Kunskaper om språkriktighet.
 • Kunskaper om referat och citatteknik.
 • Kunskaper om språkhistoria.
 • Kunskaper om genus.
 • Kunskaper om skönlitteratur.
 • Kunskaper om författare.
 • Kunskaper om livet.
 • Kunskaper om allmänmänsklighet.
 • Kunskaper om texttyper.
 • Kunskaper om språkets uppbyggnad och historia.
 • Kunskaper om språklig variation.
 • Kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information.

Vilka möjligheter/uppmaningar krävs för att ni skall tillägna er dessa förmågor och få dessa kunskaper?
 • Att vi läser skönlitteratur
 • Jobbar med olika texttyper
 • Talar
 • Skriver
 • Lyssnar
 • Lär
 • Skapar
 • Att ni får möjlighet att uttrycka era personligheter
 • Att ni får kunskaper om omvärlden, medmänniskor och samhället
 • Att vi diskuterar kring det allmänmänskliga i tid och rum
 • Att ni är öppna för nya tankessätt och perspektiv
 • Att ni får och ger respons
 • Att vi jobbar med argumentation och utredande texter.
 • Att ni får jobba med citat och referatteknik
 • Att vi pratar om flerspråkighet.
 • Att vi jobbar med genus och kulturer.

För att ni skall se att jag inte har hittat på detta, följer målen från skolverket: