torsdag 10 maj 2012

Slutuppgift kurs 1

Uppgiften består av tre delar. Den första handlar om att undersöka ett forskningsområde och att skriva. Den andra handlar om att presentera din undersökning/forskning och att hålla i en diskussion. Den tredje handlar om att lyssna och ge respons. Lycka till!

Uppgift!

 1. Mål ett är: ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat och referatteknik. Grundläggande källkritik. ” Till denna uppgift hör även målet: ”Skriftlig framställning och språkriktighet” och ”Skönlitteratur av såväl kvinnor och män från olika tider och kulturer. Ta upp centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag”

Hur skall ni lösa detta?

  Hitta ett ämne inom språk eller litteratur och läs på. Använd olika källor. Skriv en text med egna ord där du jämför vad olika forskare tycker i frågan, eller hur olika författare framställer exempelvis ondska. Skriv din jämförelse och analys med korrekt språk, korrekt källhänvisning och ett kapitel där du kritiskt granskar dina källor. Upplägget i din rapport skall vara argumenterande och framåtdrivande så att man blir övertygad om att det du kommer fram till är korrekt. Använd retoriska stilgrepp för att övertyga. I din diskussion kan du vara personlig (som om du skriver en krönika). Texten skall kunna svara för två syften. Det första är att informera på ett vetenskapligt sätt kring ett aktuellt forskningsområde. Det andra att underhålla som intressant och rolig läsning. Skriv ett bidrag till vetenskapsdebatten.


 1. Mål två är: ”Muntlig framställning med övertygelse (argumentationsteknik och retorisk arbetsprocess) med ett presentationstekniskt hjälpmedel.”

  Detta löser ni genom att: 

  När ni nu är klara med ert vetenskapliga bidrag så skall detta framföras i klassen TORSDAGEN DEN 24 MAJ. Ni skall ha gjort en keynote, film, intervju, ljudinspelning etc som kan demonstrera och förstärka budskapet i er vetenskapliga jämförelse. Gör ni en keynote kan ni ställa tabeller och variabler mot varandra som tydligt visar hur olika forskare tycker i olika frågor, eller hur olika författare skildrar ett motiv. När ni lägger upp ett tal så använder ni olika retoriska stilgrepp. Framför talet med ögonkontakt, tydlighet, bra språk, engagemang, väl pålästa och drivande. Som att ni håller i en lektion och detta är er chans att övertyga era lyssnare om vilken forskning som är den rätta. Till er muntliga framställning skall ni också ha förberett en diskussion som ni skall hålla i, där ni skall få era kamrater att diskutera. Frågorna skall handla om ert forskningsområde eller ert litterära perspektiv/område.
  Diskussionen skall vara kopplat till något av följande två mål: ”För en diskussion kring språkliga begrepp, språklig variation och språkriktighet. ” eller ”för en diskussion kring dialekter och språklig variation och skillnader mellan formellt och informellt språk.”


 1. Mål 3 är: ”Att lyssna och ge respons när andra håller tal. ” När de andra håller i sin lektionsdel så skriver ni aktivt respons på deras framförande. Vad som är bra. Vad de kan tänka på och vad ni hade satt för betyg på arbetet och framförandet om ni hade fått bestämma. Kolla på betygsbeskrivningarna för respektive betyg. Var passar er kompis in?

För att få E krävs att eleven till viss del anpassar efter syfte och mottagare, kan reflektera och ha enkla sammanfattningar, översiktligt kan redogöra för samband och med viss säkerhet kritiskt granskar källor.

För att få C krävs att eleven förmedlar tankar och åsikter på ett nyanserat sätt, att dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar, att språket är varierat och delvis välformulerat, att eleven reflekterar över innehåll med hjälp av berättartekniska och stilistiska begrepp, att iakttagelserna är välgrundade och utgår från olika perspektiv

För att få A krävs att eleven håller i förberedda samtal och diskussioner. Kan förmedla tankar och åsikter på ett nyanserat samt genom muntlig framställning inför grupp. Eleven har god åhörarkontakt- Eleven använder med god säkerhet ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Argumentationen är väldisponerad och tydligt urskiljbar. Språket är välformulerat och innehåller goda formuleringar. Eleven lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya och relevanta perspektiv. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Iakttagelserna är välgrundade och nyanserade och diskuteras utförligt utifrån flera perspektiv. Dessutom resonerar eleven om attityder till flera olika former av språklig variation. Eleven visar kännedom om skönlitteratur från olika författare, tider och kulturer. Eleven kan diskutera kring olika centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande. Eleven kan bearbeta, sammanfatta och kritiskt granska forskning och faktatexter. Citat och referatteknik är korrekt. Eleven för ett källkritiskt resonemang. Texten går att validera.