söndag 1 december 2013

Reflektion kring höstens arbete 2013

Nu har jag arbetat på Kronan i snart en termin.

Vi inledde arbetet med att presentera oss lärare och eleverna fick skriva och berätta om sig själva. Vi har haft samtal med varje elev och frågat om deras bakgrund och tidigare skolgång.

Vi har pratat om förmågorna och gjort en popplet (tankekarta) som förklarar förmågorna. Inför varje tema har vi förtydligat vilka förmågor som skall ligga i fokus just nu.

Ett av våra tidigaste teman handlade om idoler. Eleverna fick leta information och bilder och skriva och berätta om sina idoler. Detta redovisades genom collage som pryder vårt klassrum.

Vi har gått igenom basic fraser, grammatik, färger, månader, dagar, klockan etc.

Vårt nästa tema handlade om genus och värdegrund. Eleverna har fått titta på film och diskutera, vi har jämfört leksakskataloger, yrken och status, gjort värdegrundsövningar, tittat på lagförändringar, samtalat och diskuterat.

Vi har också arbetat med skogen, miljö och allemansrätten.

Sedan jobbade vi med temat Matte i verkligheten. Eleverna fick öva på dialoger, ord och begrepp och vi var ute i en butik och räknande matte och talade om olika begrepp och fraser.

Vi arbetade med Stig Dagermans novell "Att döda ett barn" där vi gick in på djupet i textens delar, analyserade genren, jobbade med ord och begrepp, att läsa mellan raderna, att koppla till elevernas förförståelse och att återge och sammanfatta ett innehåll med egna ord. Eleverna fick utifrån rubriken gissa vad texten skulle handla om och vi lät eleverna diskutera stycke för stycke och fundera kring hur de trodde att novellen skulle sluta. Eleverna fick i slutet värdera och analysera kring vad det var som hände och om det fanns någon skuld. Texten stöttades upp med att vi också såg ett sju-minuter långt filmklipp som baserats på novellen.

Efter textanalysen arbetade vi med temat berättarverkstad. Eleverna har jobbat med sagor och myter. De fick skriva gemensamma berättelser, vi har berättat för varandra, samtalat kring berättelserna och eleverna fick skriva egna sagor.

Nu jobbar vi med teater. Eleverna har fått dela in sig i grupper efter intressen, skriva manus, arbeta med att utveckla dialoger, göra roll/personbeskrivningar, öva på att memorera och framföra. I december kommer de som vill att uppträda.

Efter våra första samtal har vi haft uppföljningssamtal och utvecklingssamtal och påbörjat ett större kartläggningsarbete utifrån ett material från skolverket, målen i svenska som andraspråk och ett material från Linköping.

Vi har försökt utmana eleverna och lägga våra uppgifter på en kognitivt utmanande nivå. Vi är ett nytt arbetslag som består av fyra lärare med olika ämneskompetenser och studiehandledare som talar somaliska (3 st) och arabiska (2 st).

Det är häftigt att se var eleverna är nu och hur de har utvecklats. Vi har haft våra diskussioner kring vad som behöver göras och vad vi behöver utveckla, men jag tror att vi på många sätt är på god väg och att vi lär oss jättemycket. Inte bara eleverna utan även vi lärare.

Vi använder studiehandledarna, elevernas flera språk och de språk vi själva behärskar för att eleverna skall kunna nå sin fulla potential och att språket inte skall vara ett hinder utan en tillgång.

Eleverna skriver lärloggar och reflekterar kring sitt lärande. Vi synliggör elevernas lärande genom lärloggarna och genom det vi publicerar i elevernas blogg.

Vi har klassråd varje vecka där eleverna har möjlighet att påverka sin vardag i skolan.

Vi har tankar kring läsprojekt, men det hinner vi nog inte starta upp förrän efter jul.

Att jobba med nyanlända är fantastiskt givande och jag är glad att jag efter 8 års trygghet som gymnasielärare vågade ta ett steg och testa något nytt. Det är en omvälvande och utvecklande resa.

fredag 8 november 2013

Teater dag 1


Vi har valt grupper och karaktärer. Hur skall vi beskriva karaktärerna? 
                                    Om vi skall dansa måste vi välja en låt. Vilken skall vi ta?

                       Vad skall karaktärerna säga? Vi skriver en dialog som vi testar att utföra.
                  Nej, kom igen nu gruppen. Vi måste samla oss. Vad skall vi göra? Vem gör vad?
                                  Välj ni låtar som skall dansa och sjunga. Vi skriver ett manus.


                                                          Jag vill spela den busiga!


                                                 
                                                  Nu är vi igång. Kom igen så kör vi!


                                                  Fortsättning följer! Ha en god fredag! :)

torsdag 7 november 2013

Teater med nyanlända. Uppgiften är lite styrd och lite öppen. För att alla skall kunna delta på sin nivå.

Mål:

Våga prata bara på svenska. När vi tränar får ni ta stöd av somaliska och engelska. När vi visar upp pratar vi bara svenska.

Utveckla dialoger, våga tala inför grupp, öva på uttal.

Muntliga mål enligt skolverket svenska som andraspråkScenen är Kronansalen.


Teatern handlar om att vara ung och fri. Ett gäng elever har kommit till Sverige. De har precis börjat skolan och börjat lära känna det svenska samhället och de svenska kulturkoderna. Samtidigt har de med sig sina egna värden, kulturella egenskaper och livsåskådningar. Hur skall detta mötas?


Roller:              Förslag på beskrivning:       Om ni vill ändra rollbeskrivning:
1. Namn: ____ Fotbollsspelaren                   _________________________
2. Namn: ____Dansaren                              _________________________
3. Namn: ____Den alltid glada                     _________________________
4. Namn:____ Drömmaren                           _________________________
5. Namn: ____Den som gillar att sjunga     _________________________
6. Namn: ____ Den informella ledaren        _________________________
7. Namn: ____Den busiga                          _________________________
8. Namn: ____Den lugna och snälla          _________________________


Medverkande som inte vill vara aktörer på scen:


9. Val av bakgrundsmusik:______________________
10. Måla kulisser:                ______________________
11. Presentera:                   _______________________
12. Funktionär:                    _______________________


Akt 1
Teaterns inleds med att eleverna sitter i ett samtal i en ring. Den som börjar att berätta sin livshistoria/ känsla av att vara ung och fri/ valfritt ställer sig i mitten. När man känner att man har berättat klart sin historia, så tar man en sittplats i ringen. Den elev som blir utan stol tar plats i mitten. Samtalet och berättandet tar utgångspunkt i vad den förra talaren har pratat om. Nästa talare berättar om i vilken riktning samtalet skall ta. Efter 10 minuter så reser sig Den informella ledaren upp. Han sträcker sin hand mot taket och säger högt:


Den informella ledaren: Det är vi som är ungdomen. Det är vi som är framtiden. Ni skall lyssna på oss och på vad vi har att berätta.


Alla: Ja!


Den informella ledaren: Nu visar vi de vuxna vad vi kan!


Paus
Under pausen bärs alla stolar bort och deltagande elever ställer sig på rad efter vad de skall visa upp.


Akt 2:


Dansaren: Jag vill visa min dans!


Musik sätts på och han/hon/de dansar.


Efter 3 minuter avbryter fotbollsspelaren. Zlatan-låten avbryter danslåten och han/hon/de kommer in på scen. “Jag vill berätta varför jag gillar fotboll”


- Jag gillar fotboll för att: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den alltid glada:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Drömmaren:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Din informella ledaren:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den som gillar att sjunga: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den busiga: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Den lugna och snälla: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hur skall manuset och dialogerna fortsätta? Ni kan förmedla vad ni vill till vuxenvärlden. Vad är er berättelse. Skriv vem som säger vad och förslag på en dialog:Akt 3 Nu har ni haft ett cirkelsamtal. Ni har berättat att det är ni som är ungdomen. Det är ni som är framtiden. Ni har visat era danser/ sånger/ tankar, vad ni valt att berätta. Publiken har lyssnat på er och på vad ni har berättat. Ni har visat de vuxna vad ni kan! Hur skall vi avsluta berättelsen? Vad är vårt slut på teatern? Hur visar vi att vi är starka och modiga? Att vi har bra självkänsla?

tisdag 15 oktober 2013

Ett språkinriktat ämnesövergripande arbetssätt!

Hur jobbar vi på Kronan?


Tanken med oss i dreamteam? Ett utmärkande drag är att vi är 4 lärare och tre studiehandledare på 42 elever. Istället för att eleverna läser i basgrupper eller ämnesgrupper så har vi eleverna ihop.  Eftersom vi har olika behörigheter, flera ämnen och kompetenser, så kan vi från början arbeta ämnesövergripande och språkinriktat. Vi satsar på målen i flera ämnen samtidigt och språket behöver inte vara det som kommer först. Vi kan utnyttja elevernas kunskaper i andra ämnen och utveckla deras språk tillsammans med dem när vi jobbar med ett elevuppdrag/tema/eller projekt. Vi försöker ha fokus på förmågor, språkliga mål och övergripande mål. Detta för att eleverna när de kommer ut i klass arbetar språkinriktat med språk i alla ämnen. Vi har ett samarbete fbg-lärare, studiehandledare och ämneslärare så att eleverna kan inkluderas och komma ut i klass. Detta samarbete försöker vi hela tiden förbättra, men det känns som att vi alla har en strävan och att vi är på god väg. Tankesättet finns på hela skolan och våra rektorer driver oss framåt. Vi tror på ett verklighetsbaserat lärande. Det skall vara autentiskt och på riktigt.


Hur jobbar vi inkluderande?

Alla är välkomna. Alla skall utifrån sina kunskaper kunna delta i skolan antingen med oss eller ute i klass. Eleverna skall så fort som möjligt ut i andra ämnen. När elever går ut i klass så får de med sig oss i fbg eller studiehandledare för att hjälpa till med språket. Vi tar till olika hjälpmedel för att eleverna utifrån sina förutsättningar skall kunna delta aktivt i det som görs i skolan. Vi vill integrera allt från början. Matte, No, So, engelska och svenska. Vi ser lärandet och språket som en process som deltar och utvecklas tillsammans. Alla elever som vill är ute i idrott och praktiskt estetiska ämnen.

Hur jobbar vi språkinriktat med kognitivt utmanande uppgifter för att utveckla skrivande, lässtrategier och tal?

Hur jobbar vi med stöttning i skrivande? Eleverna kan skriva gemensam text. Vi kan använda skärmkorsord, ord som försvinner, lexin, google translate, utifrån bilder och nyckelord. Personliga berättelser. Storybird. Grammatik i ett integrerat sammanhang. Utgå från elevernas texter och förklara hur. Förstå varför en viss textgenre, texttyp är uppbyggd på ett visst sätt. Arbetet med läsning och skrivning går ihop. Bygga upp ämnesområdet genom att skriva gemensam text. Ge eleverna tid att tänka och reflektera. Tydliggöra resonemang. Hitta olikheter. Matcha bilder.

Utveckla lässtrategier- hur? Stöttning i läsande av kognitivt utmanande text. Fokus på begrepp och sammanhang. Skolspråksliteracitet. Betydelser, översättningar, motsatsord, synonymer. Arbeta med förförståelse. Frågor i texten. Sökläsning. Pausa och förutsäga. Identifiera delarna i ett stycke. Språkanalys. Sant eller falskt- diskussion, poll i edmodo, eller mentimeter. Grafiska översikter genom tidslinjer och jämförelser. Sammanfatta texten. Skriv om texten till olika mottagare. Jobba med genrer och texttyper. Hur hade texten ändrats om det varit en berättande text? En informerande? En argumenterande? En utredande? Hur skiljer sig en faktatext i SO och i NO? Hur ser en labbrapport ut?

Utveckla talstrategier- hur? Vi kan utveckla tal och skolspråksliteracitet genom att tala om språk i ett visst sammanhang. Vi kan använda metoder som progressiv brainstorm, sätta upp posters och collage på väggen, alternativt digitalt genom förslagsvis popplet eller answergarden. Vi kan ta stöd i begreppskartor och tankekartor genom popplet eller padlet, eller analogt. Eleverna kan skriva gemensam text. Vi kan använda skärmkorsord, ord som försvinner, lexin, google translate, utifrån bilder och nyckelord. Personliga berättelser. Storybird. Berätta en berättelse utifrån bilder. Förstå ett sammanhang utifrån en film eller något som vi sett. Tillsammans sammanfatta vad det är vi upplevt. Vändbara ordkort och dialogkort. Sortera sambandsord.

Utveckla språk- hur? Genom tal- läs och skrivstrategier. Genom att använda alla våra språk och låta dessa stötta oss i vår utveckling mot ett nytt språk. Pusselgrupper och memory. Hitta olikheter. Ställa frågor och uteslut svar. Utvärdera och reflektera genom EPA, eller i socrative eller i edmodo. Analogt: Kortskriv vad gjorde vi sist? Vad lärde vi oss då? Var är vi nu och vart behöver vi komma? Ta eleverna från deras trygghetszon till deras utvecklingszon. Inte använda ett för lätt språk eller för lätta texter när vi pratar eller läser med eleverna. Förstå deras mognad och inte se språket som ett hinder. Jobba med berättarteknik, berättarverkstad, samtalsstrukturer, filma sig, google hangout, skype, ordmoln. Jobba för ett multimodalt, kollaborativt och interaktivt klassrum. Med uppgifter utan tak. Motsatsord och synonymer, Bilder- ord och begrepp

Lära på sitt andraspråk- hur? Använda det egna språket för att utveckla det nya. Låta eleverna använda självskattningsskalor och skrivmallar. Visa på exempel hur en text kan se ut. Låta eleverna skriva en egen text. Få respons av varandra och läraren. Skriva om. Arbeta med skrivprocessen. Involvera eleven i bedömningsprocessen. Kamratrespons.

Varför skall man jobba språkinriktat? För att eleven skall utveckla sitt språk och sin literacitet. Förstå vilket språk som krävs i olika ämnen. Kunna ta till sig texter utifrån sitt sammanhang. Skilja på skolspråk och vardagsspråk. Det finns ett samband mellan språk och lärande. Vi vill ta eleverna från ett vardagsspråk till ett skolspråk. Att jobba språkinriktat handlar också om att läsa av var eleverna befinner sig. Att vända en nedåtgående spiral. Det handlar om att utveckla språkfärdighet i form av form, funktion, innehåll och strategi. Att lära är en interaktiv process. Det handlar om att utveckla nya kunskaper ur förförståelsen. Hur kan ett ämnesinnehåll, ett språk och ett tänkande falla samman? Hur kan vi utvidga kontexten? Genom att ha höga förväntingar så ökar vi elevernas resultat. Ser vi eleven, peppar, stöttar utifrån ett formativt arbetssätt så når de långt. Det får inte vara för lätt, heller inte för svårt, men utmanande.

Lite kring vårt arbete om Matte i verkligheten!


Nu har vi på Kronan jobbat i en vecka med Matte i verkligheten.

Tanken bakom "Matte i verkligheten" : att vi som lärare skall uppmärksamma elevernas förståelse av kontexten i uppgifter, uppmärksamma tänkande och resonerande. Låta dem tala och skriva för att bygga upp en förståelse för de matematiska begreppen. Eleverna får tänka högt och i grupp. Vi kan konkretisera sammanhang genom att uppleva det i verkligheten. Vi vill tillämpa matematiken inte bara i en lärobok (vi använder ingen) utan i elevernas eget liv. När behöver våra elever matte? Varför är matte viktigt för dem? I direktsamtal med eleverna, låta dem ställa frågor i butik och diskutera med varandra sig fram till svar. Uppmuntra dem att samarbeta. “Lärarna kallar det fusk! Vi kallar det teamwork”. #Dreamteam #Kronan


Hur lade vi upp dagarna?

Vi inledde med en öppen fråga. Varför behöver vi matte?

Det skall vara elevernas svar. Inte ett ja eller nej. De skall få tänka och fundera på sitt språk. Sedan hjälpa varandra att översätta till svenska. Vi vill ge eleverna utrymme att tänka tillsammans. Språket skall inte få vara ett hinder för att vi kan ge eleverna kognitivt utmanande uppgifter. Vi får använda alla våra språk, ta hjälp av studiehandledarna som talar elevernas modersmål och saker får ta tid. Vi körde efter reflektionsmodellen EPA, enskilt, par, grupp, följt av en progressiv mindmap. Eleverna i grupp skrev ner sina tankar på en mindmap/tankekarta. Därefter byter grupperna sina tankekartor och får fylla på varandras. På så vis får de del av varandras kunskap. Vi gjorde våra tankekartor på papper denna gång, för att de skulle kunna gå runt i klassrummet och vi ville skapa en aktivitet. Vi har tidigare använt det digitala hjälpmedlet popplet så att vi kan skriva tillsammans och så att eleverna kan dela sina tankekartor i vårt gemensamma digitala rum edmodo. Edmodo är ett sätt för oss att öka elevernas känsla av att de är inkluderade. Alla har en röst. Alla är delaktiga. Vi har också använt tankekartor som begreppskartor där eleverna har kunnat arbeta med olika ordfamiljer som exempelvis alla olika ord för rörelse. (gå, springa, lunka, vandra, ströva). Eller som med koppling till “Levande matte-affärstemat” att de fått kategorisera ord inom frukt, inom grönsaker o.s.v.

Därefter lade vi upp dagen i tre workshops! 


En av workshoparna handlade om att eleverna fick olika matematiska problem. Vi hade dels ett fokus på att få eleverna att utifrån text förstå hur man löser problem. Hur man ställer upp en räkneställning utifrån ett problem som formulerats. Men ett ännu större fokus ligger på de begrepp som vi vävt in i matteproblemen. Dessa begrepp var fetstilsmarkerade för att eleverna lätt skulle få syn på dem och kunna diskutera vad ett ord betyder i ett visst sammanhang. Vad betyder total i ett visst sammanhang? Vad innebär färre och flest? Skall du dra bort eller dra av? Om vi tar ytterliggare en banan, får vi fler  eller färre då?. Vad finns det för synonymer till orden? Vad är ordens motsatser? Kan orden betyda olika saker på grund av hur meningarna är uppsatta? Läraren ställer öppna frågor och eleverna kommer gemensamt fram till ett svar. Samtidigt tillgodogör de sig språkliga begrepp och dessas mångfald kopplat till situation och meningsbyggnad. Samtidigt som de lär sig språket, lär de sig problemlösning.

Den andra av workshoparna handlade om att utveckla talstrategier. Att få eleverna att förstå vilka ord och begrepp som man behöver kunna i ett visst sammanhang. Vad betyder kostar? Summa? Utifrån bilder och elevernas egna språk har vi översatt vad olika saker heter och de har fått översätta dialoger från somaliska till svenska. Vi använder deras förkunskaper och sätter in dem i ett svenskt perspektiv. Vi märkte också hur vissa saker som är socialt och kulturellt betingat är svårt att översätta och hur eleverna får möta språk i en svensk social kontext. Så här pratar vi i ett visst sammanhang. I ett annat sammanhang hade dialoger sett annorlunda ut. Vi sammanfattade elevernas skapade dialoger i kort. Dialogkorten får användas som stöd i deras talutveckling, mot situationsbundet språk, för att stötta de nyanlända. De som hellre vill prata fritt får självklart göra detta och kan vara ett stöd för de elever som inte kommit lika långt i sin språkutveckling. Vi skrev gemensamt i edmodo och eleverna byggde på med sina förkunskaper. De skrev på svenska och hjälpte varandra att översätta till somaliska så att alla skall förstå. Att vi valde formen rollspel var för att eleverna skulle få öva på dialoger i ett riktigt sammanhang. Inte bara veta vad saker heter teoretiskt och att förstå betydelsen av det de läser, utan att även kunna använda det i tal i verkligheten. Vi tror på att lära i leken, för att skapa trygghet och kunna sätta in det de har lärt sig i ett erfarenhetsbaserat lärande. De skall inte bara kunna läsa och förstå en dialog, utan våga föra dialogen utanför skolan i sitt sammanhang. I detta fall i affären. Mattespelet var en del av dialogdelen. Elever som hellre vill lära sig genom digitala spel kan göra detta tillsammans, enskilt eller tillsammans med en lärare. Våra elever har tillgång till några ipads och datorer. Vi jobbar digitalt med webbresurser och appar för att utveckla språk. Eleverna kan arbeta enskilt, individuellt eller tillsammans. De har chans att träna på olika saker efter nivå. Varför spel? Vissa elever tycker att det är roligt att lära genom spel.


Den tredje workshopen utspelade sig i vårt digitala rum edmodo. Arbetet handlar om att bygga på varandras kunskap, att skriva tillsammans, att skriva sig till läsning, alla har en röst, delaktighet, inkludering, kunna hjälpas åt att bygga en gemensam referensram. Kollaborativt lärande. Lärande tillsammans. Den uppgift som vi delade med eleverna idag handlade om förmågorna. Att lära eleverna att jämföra och undersöka utifrån en prislista för att lära sig att uppskatta olika priser. Därefter får de undersöka “rätt” priser i affären. På så vis kan vi få en gemensam bild av vad saker kostar i verkligheten. Vi kan gå vidare med att diskutera inkomst, budget och grafer. De får språket samtidigt som de lär sig matte. Fokus på lärande och förmågorna.


Efter att eleverna har arbetat i workshops, tog vi med dem ut i en butik och lärde oss matte i verkligheten. De kunde använda de dialoger och begrepp de lärt sig. De fick lära sig matte och räkna matte utifrån faktiska kostnader.


När vi kom tillbaka till klassrummet återstod reflektion. 


* Vilka förmågor har vi använt och utvecklat dessa dagar?

* Vilka språkliga begrepp har ni använt?

* Hur har lärandet av språk och matte i affären gett er nya kunskaper? Vilka?

* Om vi tittar på mål i svenska som andraspråk och matte. Hur ser ni att ni har uppnått dessa? Var är vi nu? Vad behöver vi göra för att komma vidare?

* När det gäller ord. Har ni reflektert något kring ords motsatser, synonymer och betydelser i sammanhang? Hur tror ni att situationer och sammanhang påverkar språket?

Viktigt! :

Eleverna ges tid att reflektera på sitt modersmål

Eleverna får utvärdera språk och ämneskunskaper

Regelbunden feedback från oss.


Arbeta språkinriktat med digitala verktyg!


Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt:

Sätta upp mål, begreppskartor eller tankekartor:  www.popplet.com
Delade ytor för chatt eller gemensamma dokument: www.todaysmeet.com
                                                                                  googledrive
Digitala rum, portfolio och samlingsytor: www.wordpress.com
                                                              www.facebook.com
                                                               www.blogger.com
                                                               www.edmodo.com
                                                     
Digitalt berättande och skriva tillsammans: www.youtube.com
                                                                    www.storybird.com
                                                                 wattpad, pixntell
                                                                  www.voki.com
Gör din röst hörd för andra: www.soundcloud.com
                                            www.spreaker.com
Publicera en digital tidning: www.issuu.com
Skärminspelning: www.screencastomatic.com
                            www.jing.com
                            www.screenr.com
Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator
                                      iMovie
                                      Moviemaker
                                      videoscribe
Skriv och läs upp text: appen skolstil    
           
Om eleverna vill öva uttal: dragon dictation.

För att öva stavning: spello eller skolans abc.

Om de vill öva grammatik eller färdiga övningar på nätet så finns www.digitalaspåret.se

För att utveckla sin ordkunskap finns apparna: hitta ordet, korsord, wordfeud, glosboken, lexin, google translate, hp ord eller så kan du göra egna ordspel i edmodo.

Exempel på presentationsverktyg: neadpod, keynote, prezi, google presentationer, powerpoint, glogster, issuu, film.

När eleverna utvärderar och reflekterar kring sitt lärande kan detta göras i en digital loggbok eller i unikum. Verkyg för snabb respons är www.mentimeter.com eller socrative.

Vill eleverna hellre sätta upp post it lappar kan detta göras i klassrummet eller digitalt med www.en.linoit.com Detta kan också användas för att skapa begreppskartor och utveckla elevernas literacitet och skolspråk.

UR- levande matte- matte i verkligheten!
UR (utbildningsradion) har varit på Kronan och filmat oss. Vi har jobbat med levande matte och matte i verkligheten. Fokus på ämnesövergripande och språkinriktad undervisning. 
Arbete på Kronan

hej!

Vi jobbar i en ny blogg!

Följ oss gärna!

http://kronanfbg.se

fredag 16 augusti 2013

Ny arbetsplats

hej!

Nu lämnar jag Falkenbergs gymnasieskola efter 8 år på skolan. Falkenberg har blivit vald till årets IT-kommun, tillväxtkommun, UF- skola med mera. Det har varit fantastiskt att ingå i deras team och att bidra till skolutveckling.

Här är en liten film som jag och några kollegor gjorde i våras. Den är inte tekniskt fantastiskt, men så kul vi har haft och jag saknar er.


Tar även med min kollegas film som lite inspiration från Falkenberg.Skolsverige kommer att få se mig även i fortsättningen. Dels kommer jag vara ute och föreläsa och workshopa för Tänk Om. Sedan kommer jag fortsätta denna blogg, en ny blogg för Kronan och mina elever och kollegor där (återkommer med webbadress när vi skapat en) och sedan har jag kvar http://sprak-skolutveckling-larande.blogspot.se . Ni hittar mig även på facebook och twitter. Kollegialt lärande, dela kultur, formativt förhållningssätt och inkludering är viktiga frågor för mig.

Sedan vill jag avsluta detta blogginlägg med att göra lite reklam för min nya arbetsplats Kronan i Trollhättan.


tisdag 9 april 2013

Teknik, framtid och utbildning

Årets nationella prov i svenska handlar om teknik, framtid och utbildning. Hur vill ni att er framtid skall se ut? Hur tror ni att skolan och samhället ser ut 2030? Vilka tekniska prylar tror ni att vi har då? Vilka yrken tror ni kommer att finnas? Vad kör vi runt i på gatorna? Hur ser hus och städer ut?


I edmodo www.edmodo.com finns länkar till era gruppers todaysmeet www.todaysmeet.com. Era delade todaysmeet sparas bara på nätet i en månad. Vill ni behålla informationen så kopiera och klistra in i ett annat dokument. 

I dessa kan ni dela tankar, reflektioner, filmer, länkar, popplets http://popplet.com/ etc. 


Ingångslägen:

Hur vill du bygga din bild av framtiden?

Spela in en film (iMovie eller valfritt program).

Gör ett radioprogram (Soundcloud, spreaker, Garageband eller annat program).

Håll ett tal!

Kom på ett eget sätt att redovisa dina kunskaper.

Inspirationsfilmer kopplat till texterna i häftet:

Matteundervisning med Dan Myers:


21 Century skills:Världen förändras hänger vi med? (Svenskt Näringsliv 2010):


Trailer från filmen I Robot med Will Smith:


Ruben Östlunds film Play om nånannanismen:Romeo och Julia av Shakespeare. Filmatisering:


Organtransplantationer:

Organdonationer:

Barnkonventionen: 


Teknologi: 


 

Google glass: