tisdag 15 oktober 2013

Ett språkinriktat ämnesövergripande arbetssätt!

Hur jobbar vi på Kronan?


Tanken med oss i dreamteam? Ett utmärkande drag är att vi är 4 lärare och tre studiehandledare på 42 elever. Istället för att eleverna läser i basgrupper eller ämnesgrupper så har vi eleverna ihop.  Eftersom vi har olika behörigheter, flera ämnen och kompetenser, så kan vi från början arbeta ämnesövergripande och språkinriktat. Vi satsar på målen i flera ämnen samtidigt och språket behöver inte vara det som kommer först. Vi kan utnyttja elevernas kunskaper i andra ämnen och utveckla deras språk tillsammans med dem när vi jobbar med ett elevuppdrag/tema/eller projekt. Vi försöker ha fokus på förmågor, språkliga mål och övergripande mål. Detta för att eleverna när de kommer ut i klass arbetar språkinriktat med språk i alla ämnen. Vi har ett samarbete fbg-lärare, studiehandledare och ämneslärare så att eleverna kan inkluderas och komma ut i klass. Detta samarbete försöker vi hela tiden förbättra, men det känns som att vi alla har en strävan och att vi är på god väg. Tankesättet finns på hela skolan och våra rektorer driver oss framåt. Vi tror på ett verklighetsbaserat lärande. Det skall vara autentiskt och på riktigt.


Hur jobbar vi inkluderande?

Alla är välkomna. Alla skall utifrån sina kunskaper kunna delta i skolan antingen med oss eller ute i klass. Eleverna skall så fort som möjligt ut i andra ämnen. När elever går ut i klass så får de med sig oss i fbg eller studiehandledare för att hjälpa till med språket. Vi tar till olika hjälpmedel för att eleverna utifrån sina förutsättningar skall kunna delta aktivt i det som görs i skolan. Vi vill integrera allt från början. Matte, No, So, engelska och svenska. Vi ser lärandet och språket som en process som deltar och utvecklas tillsammans. Alla elever som vill är ute i idrott och praktiskt estetiska ämnen.

Hur jobbar vi språkinriktat med kognitivt utmanande uppgifter för att utveckla skrivande, lässtrategier och tal?

Hur jobbar vi med stöttning i skrivande? Eleverna kan skriva gemensam text. Vi kan använda skärmkorsord, ord som försvinner, lexin, google translate, utifrån bilder och nyckelord. Personliga berättelser. Storybird. Grammatik i ett integrerat sammanhang. Utgå från elevernas texter och förklara hur. Förstå varför en viss textgenre, texttyp är uppbyggd på ett visst sätt. Arbetet med läsning och skrivning går ihop. Bygga upp ämnesområdet genom att skriva gemensam text. Ge eleverna tid att tänka och reflektera. Tydliggöra resonemang. Hitta olikheter. Matcha bilder.

Utveckla lässtrategier- hur? Stöttning i läsande av kognitivt utmanande text. Fokus på begrepp och sammanhang. Skolspråksliteracitet. Betydelser, översättningar, motsatsord, synonymer. Arbeta med förförståelse. Frågor i texten. Sökläsning. Pausa och förutsäga. Identifiera delarna i ett stycke. Språkanalys. Sant eller falskt- diskussion, poll i edmodo, eller mentimeter. Grafiska översikter genom tidslinjer och jämförelser. Sammanfatta texten. Skriv om texten till olika mottagare. Jobba med genrer och texttyper. Hur hade texten ändrats om det varit en berättande text? En informerande? En argumenterande? En utredande? Hur skiljer sig en faktatext i SO och i NO? Hur ser en labbrapport ut?

Utveckla talstrategier- hur? Vi kan utveckla tal och skolspråksliteracitet genom att tala om språk i ett visst sammanhang. Vi kan använda metoder som progressiv brainstorm, sätta upp posters och collage på väggen, alternativt digitalt genom förslagsvis popplet eller answergarden. Vi kan ta stöd i begreppskartor och tankekartor genom popplet eller padlet, eller analogt. Eleverna kan skriva gemensam text. Vi kan använda skärmkorsord, ord som försvinner, lexin, google translate, utifrån bilder och nyckelord. Personliga berättelser. Storybird. Berätta en berättelse utifrån bilder. Förstå ett sammanhang utifrån en film eller något som vi sett. Tillsammans sammanfatta vad det är vi upplevt. Vändbara ordkort och dialogkort. Sortera sambandsord.

Utveckla språk- hur? Genom tal- läs och skrivstrategier. Genom att använda alla våra språk och låta dessa stötta oss i vår utveckling mot ett nytt språk. Pusselgrupper och memory. Hitta olikheter. Ställa frågor och uteslut svar. Utvärdera och reflektera genom EPA, eller i socrative eller i edmodo. Analogt: Kortskriv vad gjorde vi sist? Vad lärde vi oss då? Var är vi nu och vart behöver vi komma? Ta eleverna från deras trygghetszon till deras utvecklingszon. Inte använda ett för lätt språk eller för lätta texter när vi pratar eller läser med eleverna. Förstå deras mognad och inte se språket som ett hinder. Jobba med berättarteknik, berättarverkstad, samtalsstrukturer, filma sig, google hangout, skype, ordmoln. Jobba för ett multimodalt, kollaborativt och interaktivt klassrum. Med uppgifter utan tak. Motsatsord och synonymer, Bilder- ord och begrepp

Lära på sitt andraspråk- hur? Använda det egna språket för att utveckla det nya. Låta eleverna använda självskattningsskalor och skrivmallar. Visa på exempel hur en text kan se ut. Låta eleverna skriva en egen text. Få respons av varandra och läraren. Skriva om. Arbeta med skrivprocessen. Involvera eleven i bedömningsprocessen. Kamratrespons.

Varför skall man jobba språkinriktat? För att eleven skall utveckla sitt språk och sin literacitet. Förstå vilket språk som krävs i olika ämnen. Kunna ta till sig texter utifrån sitt sammanhang. Skilja på skolspråk och vardagsspråk. Det finns ett samband mellan språk och lärande. Vi vill ta eleverna från ett vardagsspråk till ett skolspråk. Att jobba språkinriktat handlar också om att läsa av var eleverna befinner sig. Att vända en nedåtgående spiral. Det handlar om att utveckla språkfärdighet i form av form, funktion, innehåll och strategi. Att lära är en interaktiv process. Det handlar om att utveckla nya kunskaper ur förförståelsen. Hur kan ett ämnesinnehåll, ett språk och ett tänkande falla samman? Hur kan vi utvidga kontexten? Genom att ha höga förväntingar så ökar vi elevernas resultat. Ser vi eleven, peppar, stöttar utifrån ett formativt arbetssätt så når de långt. Det får inte vara för lätt, heller inte för svårt, men utmanande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar