onsdag 17 september 2014

Valet 2014 Projekt med årskurs 7-9 Sjumilaskolan

8 lektioner om Valet!

1. Eleverna fick berätta om sina förkunskaper om Val och demokrati. Vi gjorde en gemensam mindmap i popplet.

Vi kollade på en film om vikten av att rösta och hur det hade sett ut om Sverige inte varit en demokrati och istället varit en diktatur. Vi sammanställde en tabell som förklarade vad demokrati var på ena sidan och vad diktatur var på andrasidan.

De ord som var svåra sammanställde vi i ett skärmkorsord där eleverna fick förklara orden för varandra.


2. Vi gick ut i närområdet och kollade vilka partier som finns representerade på Biskopsgården och varför det är så.


3. Vi åkte till Valstugorna i Göteborg och intervjuade politikerna.


4. Vi gjorde filmer och podcasts om Biskopsgården och vad vi vill förändra här:5. Vi sökte information om de olika partierna och gjorde collage:7. Vi hade ett skolval.


8. Efter riksdagsvalet analyserade vi Valresultatet.Länkar:
http://www.ur.se/maktfaktorn/#/skapa-ett-valsystem skapa demokratiskt beslutssystem

http://www.pearltrees.com/gullis/riksdags-material/id12337494

https://docs.google.com/presentation/d/1hiHfwvWqsz7v5w4kNsX1rAo_otwa7tEp5N3DLVHO_SM/mobilepresent?pli=1#slide=id.p Valresultatet

Reading to learn.

Vi har påbörjat en utbildning som heter Reading to learn. Läs mer: http://centerforskolutveckling.goteborg.se/sv/reading-to-learn-satsning-ska-framja-elevers-larande-och-sprakutveckling-2013-08-05

Jag tänkte börja med noveller.

1. Dictogloss:

August Strindberg "Ett halvt ark papper" Lyssna på samma text tre gånger. Första gången bara lyssna. Andra gången lyssna och ta stödanteckningar. Tredje gången lyssna och fyll i dina anteckningar. 
Berätta för din kompis vad novellen handlar om. 
Skriv en sammanfattning av novellen. 
http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/svenska-lyssna/
Vill de hellre lyssna på andra språk så finns den på hemsidan på 30 olika språk: http://etthalvtarkpapper.se/category/lyssna/Vill de hellre läsa: http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/  http://etthalvtarkpapper.se/category/lasa/svenska/ (övriga språk) http://etthalvtarkpapper.se/lasa/


2. Förberedande för läsning: "Vad är det jag som lärare vill att eleverna skall få ut av texten?"Vad är det för genre och syfte? Detaljerad läsning först stycke för stycke, sedan mening för mening och slutligen ord för ord med eleverna. Vi går in djupare i textens olika delar. Vad säger rubriken? Hur inleds novellen? Hur beskrivs karaktärerna och miljön? Vad betyder orden? Vad kan vi läsa ut mellan raderna? Hur avslutas novellen? Vilka delar finns med i en novell. Vi går igenom genre, texttyp och berättarteknik.Vi läser texten tillsammans. Vi skriver om texten med samma innehåll fast med andra ord. Hur kan man förklara detta på andra sätt? Vi kollar på texten genom olika lässtrategier och läsarroller. Se vidare:  http://www.enlasandeklass.se/tips/ 

3. Vi skriver en gemensam text.

4. Eleverna får skriva egen text.

5. Jag kommer välja ut texter på olika nivåer för sambedömning. Vi kommer att utgå från dessa modelltexter när vi sedan jobbar formativt för att utveckla våra (elevernas) texter.

måndag 8 september 2014

Länklista

Finns både som app och webbresurs:


http://drive.google.com Elever kan skriva tillsammans, göra presentationer, spara mappar efter ämne, lärare eller klasser. Digital portfolio och samarbetsytor. Inspelad respons, eller respons i kommentarer. Samtal kring det skrivna genom videokonferenser i googlehangout.


http://www.socrative.com/ Likt voto och kan också användas för exempelvis glosprov


http://voicethread.com/ Redovisa och diskutera ihop.


https://www.edmodo.com/ Gratis lärplattform där elevers resultat blir färgerna grön, gul och röd och där de kan göra om tills alla resultat är gröna. Finns också ett delat “bibliotek” där lärare har delat sina planeringar. Större än facebook och bara för skolan.


http://popplet.com/  Digital tankekarta för att bygga upp elevers förförståelse. Kan också användas för nyckelbegrepp och ordfamiljer.


https://soundcloud.com/ Låt eleverna spela in radioprogram. Alla elever skall ha en röst. Som en del i det formativa arbetet lär de genom att ta omtagningar, lyssna på varandras program och att jobba med kamratrespons. De får möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och deras progression i lärandet genom att lyssna på sig själva och utvärdera.


http://youtube.com Lägg in era filmer, presentationer etc på elevernas arbeten eller dina lektioner så är det lätt att länka därifrån till bloggen eller er lärplattform. Kamratrespons eller lärarrespons genom annoteringar.


http://wordpress.com Bloggverktyg synliggör elevernas lärande och kamratrespons


http://blogger.com Bloggverktyg synliggör lärande, kollaborativt lärande, elever lär av varandra.


http://ne.se Informationssök och lärpaket kopplat till pedagogisk planering, filmer och faktatexter. Skapa egna lärpaket eller välj de som andra lärare har skapat.


http://pinterest.com Skapa egna länklistor eller låna andras.


http://pearltrees.com Skapa egna länklistor eller låna andras.


Finns som app:


Skolstil: Skriv text och lyssna på textuppläsning.


Dragon dictation: Elever spelar in sin röst och det de säger blir text. De kan därefter jobba formativt med texten med interpunktion, språkriktighet och uttal.


Imovie: Redigera film


Keynote: Skapa presentationer


Garageband: Spela in och redigera ljud


Explain everything: Eleverna kan göra instruktionsfilmer och skärminspelningar.


TeachersPick: Random väljer appen ut vem som skall tala först, eller i vilken ordning något skall ske.


Finns endast som webbresurs:


http://voto.se/ Snabb omröstning på nätet. Kan också användas som utvärdering eller snabba frågor.


https://todaysmeet.com/ Kasta ut en diskussionsfråga och låt eleverna säga vad de tycker. Alla skall ha en röst.


https://titanpad.com/ Låt eleverna skriva i ett delat dokument. Likt drive, fast eleverna behöver inte skapa konto.


https://getkahoot.com/ Snabba quizzar och frågesporter. Eleverna får svar direkt och lär av sina kompisar. (Som ett digitalt prov, fast eleverna lär av varandra).

http://www.techsmith.com/jing.html skärminspelning. Rätta elevens text på skärmen och spela in din respons. Eleven kan lyssna på responsen samtidigt som de rättar och når en progression i sitt lärande. Kan också användas för kamratrespons.

torsdag 4 september 2014

Värdegrund, elevssyn, inkludering och formativt lärande


Värdegrund för mig handlar om elevsyn. Det viktigaste för mig i min undervisning är att jag ser eleverna. Att jag ser ALLA elever. Jag stannar gärna kvar efter lektionen eller att jag stannar upp i korridorerna och pratar med eleverna. Jag vill hitta det eleverna brinner för. Om jag kan få dem att följa sin dröm, nå sina mål så har jag lyckats. Genom att öka elevers självkänsla och få dem att tro på det som dem är bra på, så ger detta ökade självförtroende eleven även möjlighet och kraft att lyckas bra i sina ämnen. De måste se sina starka förmågor och finna stolthet i dem. När eleven mår bra, kan vi gå in och utveckla förmågor där vi är lite svagare.


I arbetet med att inkludera elever och få alla elever att känna sig välkomna tycker jag att det är viktigt att alla elever får komma till tals. Alla elever vågar inte prata inför en hel grupp, eller så får de inte chansen om de har en lärare som väljer vem som skall svara på frågan. De kanske inte heller säger allt de vet för att läraren inte har förmedlat frågan på ett sätt som skapar utrymme för elevens tankar. För att ge eleverna möjlighet att komma till tals jobbar jag mycket med kollaborativa digitala verktyg där eleverna kan skriva tillsammans, där eleverna kan chatta och svara på den fråga jag ställer i klassrummet samtidigt, där elever kan vara med och utvärdera och där ALLA elever har en röst.


I mitt formativa språkinriktade klassrum jobbar jag mycket med kontinuerlig feedback, kamratrespons, tvärgrupper, diskussioner, muntliga samtal och berättarteknik. Vi börjar i elevernas förkunskaper. Bygger upp ett gemensamt kunskapsområde. Läser en text utifrån olika läsarroller och med olika lässtrategier. Förklarar nyckelbegrepp så att eleverna kan förstå skolspråket. Alla elever kan förstå en kognitivt utmanande text om läraren jobbar mycket med stöttning. Man kan dela upp texten eller uppgiften i delmoment och det får ta olika lång tid. Vi lär av varandra och lärandet är en process. För att synliggöra lärandet för eleven visar jag var eleven är, var hen har varit, vad vi behöver göra och hur vi går vidare. Jag jobbar mycket med metakognition och låter eleverna reflektera över sitt eget lärande. Vad förstår jag? Vad vet jag? Vad behöver jag ta reda på till nästa gång? Vad behöver jag ha hjälp med? Vad har gått bra och vad har gått dåligt? Jag lämnar aldrig eleven ensam i sitt lärande. Jag är med, stöder processen och leder eleven vidare genom respons, feedback och att visa att JAG SER DIG! Alla elever behöver bekräftelse och uppmuntran!

För att sammanfatta detta kan jag väl säga att lärandet börjar i relationerna. Satsa på relationen till din elev. Bygg upp ett förtroende. Visa att du finns här och du går ingenstans. Du är här för dem!