torsdag 4 september 2014

Värdegrund, elevssyn, inkludering och formativt lärande


Värdegrund för mig handlar om elevsyn. Det viktigaste för mig i min undervisning är att jag ser eleverna. Att jag ser ALLA elever. Jag stannar gärna kvar efter lektionen eller att jag stannar upp i korridorerna och pratar med eleverna. Jag vill hitta det eleverna brinner för. Om jag kan få dem att följa sin dröm, nå sina mål så har jag lyckats. Genom att öka elevers självkänsla och få dem att tro på det som dem är bra på, så ger detta ökade självförtroende eleven även möjlighet och kraft att lyckas bra i sina ämnen. De måste se sina starka förmågor och finna stolthet i dem. När eleven mår bra, kan vi gå in och utveckla förmågor där vi är lite svagare.


I arbetet med att inkludera elever och få alla elever att känna sig välkomna tycker jag att det är viktigt att alla elever får komma till tals. Alla elever vågar inte prata inför en hel grupp, eller så får de inte chansen om de har en lärare som väljer vem som skall svara på frågan. De kanske inte heller säger allt de vet för att läraren inte har förmedlat frågan på ett sätt som skapar utrymme för elevens tankar. För att ge eleverna möjlighet att komma till tals jobbar jag mycket med kollaborativa digitala verktyg där eleverna kan skriva tillsammans, där eleverna kan chatta och svara på den fråga jag ställer i klassrummet samtidigt, där elever kan vara med och utvärdera och där ALLA elever har en röst.


I mitt formativa språkinriktade klassrum jobbar jag mycket med kontinuerlig feedback, kamratrespons, tvärgrupper, diskussioner, muntliga samtal och berättarteknik. Vi börjar i elevernas förkunskaper. Bygger upp ett gemensamt kunskapsområde. Läser en text utifrån olika läsarroller och med olika lässtrategier. Förklarar nyckelbegrepp så att eleverna kan förstå skolspråket. Alla elever kan förstå en kognitivt utmanande text om läraren jobbar mycket med stöttning. Man kan dela upp texten eller uppgiften i delmoment och det får ta olika lång tid. Vi lär av varandra och lärandet är en process. För att synliggöra lärandet för eleven visar jag var eleven är, var hen har varit, vad vi behöver göra och hur vi går vidare. Jag jobbar mycket med metakognition och låter eleverna reflektera över sitt eget lärande. Vad förstår jag? Vad vet jag? Vad behöver jag ta reda på till nästa gång? Vad behöver jag ha hjälp med? Vad har gått bra och vad har gått dåligt? Jag lämnar aldrig eleven ensam i sitt lärande. Jag är med, stöder processen och leder eleven vidare genom respons, feedback och att visa att JAG SER DIG! Alla elever behöver bekräftelse och uppmuntran!

För att sammanfatta detta kan jag väl säga att lärandet börjar i relationerna. Satsa på relationen till din elev. Bygg upp ett förtroende. Visa att du finns här och du går ingenstans. Du är här för dem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar