tisdag 15 oktober 2013

Lite kring vårt arbete om Matte i verkligheten!


Nu har vi på Kronan jobbat i en vecka med Matte i verkligheten.

Tanken bakom "Matte i verkligheten" : att vi som lärare skall uppmärksamma elevernas förståelse av kontexten i uppgifter, uppmärksamma tänkande och resonerande. Låta dem tala och skriva för att bygga upp en förståelse för de matematiska begreppen. Eleverna får tänka högt och i grupp. Vi kan konkretisera sammanhang genom att uppleva det i verkligheten. Vi vill tillämpa matematiken inte bara i en lärobok (vi använder ingen) utan i elevernas eget liv. När behöver våra elever matte? Varför är matte viktigt för dem? I direktsamtal med eleverna, låta dem ställa frågor i butik och diskutera med varandra sig fram till svar. Uppmuntra dem att samarbeta. “Lärarna kallar det fusk! Vi kallar det teamwork”. #Dreamteam #Kronan


Hur lade vi upp dagarna?

Vi inledde med en öppen fråga. Varför behöver vi matte?

Det skall vara elevernas svar. Inte ett ja eller nej. De skall få tänka och fundera på sitt språk. Sedan hjälpa varandra att översätta till svenska. Vi vill ge eleverna utrymme att tänka tillsammans. Språket skall inte få vara ett hinder för att vi kan ge eleverna kognitivt utmanande uppgifter. Vi får använda alla våra språk, ta hjälp av studiehandledarna som talar elevernas modersmål och saker får ta tid. Vi körde efter reflektionsmodellen EPA, enskilt, par, grupp, följt av en progressiv mindmap. Eleverna i grupp skrev ner sina tankar på en mindmap/tankekarta. Därefter byter grupperna sina tankekartor och får fylla på varandras. På så vis får de del av varandras kunskap. Vi gjorde våra tankekartor på papper denna gång, för att de skulle kunna gå runt i klassrummet och vi ville skapa en aktivitet. Vi har tidigare använt det digitala hjälpmedlet popplet så att vi kan skriva tillsammans och så att eleverna kan dela sina tankekartor i vårt gemensamma digitala rum edmodo. Edmodo är ett sätt för oss att öka elevernas känsla av att de är inkluderade. Alla har en röst. Alla är delaktiga. Vi har också använt tankekartor som begreppskartor där eleverna har kunnat arbeta med olika ordfamiljer som exempelvis alla olika ord för rörelse. (gå, springa, lunka, vandra, ströva). Eller som med koppling till “Levande matte-affärstemat” att de fått kategorisera ord inom frukt, inom grönsaker o.s.v.

Därefter lade vi upp dagen i tre workshops! 


En av workshoparna handlade om att eleverna fick olika matematiska problem. Vi hade dels ett fokus på att få eleverna att utifrån text förstå hur man löser problem. Hur man ställer upp en räkneställning utifrån ett problem som formulerats. Men ett ännu större fokus ligger på de begrepp som vi vävt in i matteproblemen. Dessa begrepp var fetstilsmarkerade för att eleverna lätt skulle få syn på dem och kunna diskutera vad ett ord betyder i ett visst sammanhang. Vad betyder total i ett visst sammanhang? Vad innebär färre och flest? Skall du dra bort eller dra av? Om vi tar ytterliggare en banan, får vi fler  eller färre då?. Vad finns det för synonymer till orden? Vad är ordens motsatser? Kan orden betyda olika saker på grund av hur meningarna är uppsatta? Läraren ställer öppna frågor och eleverna kommer gemensamt fram till ett svar. Samtidigt tillgodogör de sig språkliga begrepp och dessas mångfald kopplat till situation och meningsbyggnad. Samtidigt som de lär sig språket, lär de sig problemlösning.

Den andra av workshoparna handlade om att utveckla talstrategier. Att få eleverna att förstå vilka ord och begrepp som man behöver kunna i ett visst sammanhang. Vad betyder kostar? Summa? Utifrån bilder och elevernas egna språk har vi översatt vad olika saker heter och de har fått översätta dialoger från somaliska till svenska. Vi använder deras förkunskaper och sätter in dem i ett svenskt perspektiv. Vi märkte också hur vissa saker som är socialt och kulturellt betingat är svårt att översätta och hur eleverna får möta språk i en svensk social kontext. Så här pratar vi i ett visst sammanhang. I ett annat sammanhang hade dialoger sett annorlunda ut. Vi sammanfattade elevernas skapade dialoger i kort. Dialogkorten får användas som stöd i deras talutveckling, mot situationsbundet språk, för att stötta de nyanlända. De som hellre vill prata fritt får självklart göra detta och kan vara ett stöd för de elever som inte kommit lika långt i sin språkutveckling. Vi skrev gemensamt i edmodo och eleverna byggde på med sina förkunskaper. De skrev på svenska och hjälpte varandra att översätta till somaliska så att alla skall förstå. Att vi valde formen rollspel var för att eleverna skulle få öva på dialoger i ett riktigt sammanhang. Inte bara veta vad saker heter teoretiskt och att förstå betydelsen av det de läser, utan att även kunna använda det i tal i verkligheten. Vi tror på att lära i leken, för att skapa trygghet och kunna sätta in det de har lärt sig i ett erfarenhetsbaserat lärande. De skall inte bara kunna läsa och förstå en dialog, utan våga föra dialogen utanför skolan i sitt sammanhang. I detta fall i affären. Mattespelet var en del av dialogdelen. Elever som hellre vill lära sig genom digitala spel kan göra detta tillsammans, enskilt eller tillsammans med en lärare. Våra elever har tillgång till några ipads och datorer. Vi jobbar digitalt med webbresurser och appar för att utveckla språk. Eleverna kan arbeta enskilt, individuellt eller tillsammans. De har chans att träna på olika saker efter nivå. Varför spel? Vissa elever tycker att det är roligt att lära genom spel.


Den tredje workshopen utspelade sig i vårt digitala rum edmodo. Arbetet handlar om att bygga på varandras kunskap, att skriva tillsammans, att skriva sig till läsning, alla har en röst, delaktighet, inkludering, kunna hjälpas åt att bygga en gemensam referensram. Kollaborativt lärande. Lärande tillsammans. Den uppgift som vi delade med eleverna idag handlade om förmågorna. Att lära eleverna att jämföra och undersöka utifrån en prislista för att lära sig att uppskatta olika priser. Därefter får de undersöka “rätt” priser i affären. På så vis kan vi få en gemensam bild av vad saker kostar i verkligheten. Vi kan gå vidare med att diskutera inkomst, budget och grafer. De får språket samtidigt som de lär sig matte. Fokus på lärande och förmågorna.


Efter att eleverna har arbetat i workshops, tog vi med dem ut i en butik och lärde oss matte i verkligheten. De kunde använda de dialoger och begrepp de lärt sig. De fick lära sig matte och räkna matte utifrån faktiska kostnader.


När vi kom tillbaka till klassrummet återstod reflektion. 


* Vilka förmågor har vi använt och utvecklat dessa dagar?

* Vilka språkliga begrepp har ni använt?

* Hur har lärandet av språk och matte i affären gett er nya kunskaper? Vilka?

* Om vi tittar på mål i svenska som andraspråk och matte. Hur ser ni att ni har uppnått dessa? Var är vi nu? Vad behöver vi göra för att komma vidare?

* När det gäller ord. Har ni reflektert något kring ords motsatser, synonymer och betydelser i sammanhang? Hur tror ni att situationer och sammanhang påverkar språket?

Viktigt! :

Eleverna ges tid att reflektera på sitt modersmål

Eleverna får utvärdera språk och ämneskunskaper

Regelbunden feedback från oss.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar