torsdag 30 mars 2017

Mål och vad man kan göra för att uppnå dem.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Språk är människans främsta redskap för att tänka, prata och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.


Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
•         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
•         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
•         välja och använda språkliga strategier,
•         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
•         söka information från olika källor och värdera dessa.


För-
enklat
Centralt innehåll
Betygs-
kriterier
Exem-pel på vad man kan göra
  Läsa
      Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
     Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 Sambandet mellan ljud och bokstav.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Läsa saga,
Läsa nyhe-ter,
Läsa fakta-
texter
    Skri-va
       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
     Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
    Handstil och att skriva på dator.
    Språkets struktur med    
   stor och liten bokstav,   
     punkt, ? och !
     ords böjningsformer
    och meningsbyggnad
     samt stavningsregler
     för vanligt
      förekommande ord i
     elevnära texter.
      Alfabetet och alfabetisk ordning.
    (Skillnader mellan
     tal- och skriftspråk,
      till exempel att talet
   kan förstärkas genom
   röstläge
   och kroppsspråk.)
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Skri-
va en saga,
Skri-
va en fakta-
text,
Skri-
va
insän-dare
Tala

      Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svensk a språket inte räcker till.
     Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
     Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
    Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
    Uttal, betoning och
    satsmelodi
    samt uttalets
    betydelse
     för att  göra sig
    förstådd.
    Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Tal
Redovis-
ning
Munt-ligt
Fram-
träda-nde
Berät-
tande texter
      Berättande texter
     och poetiska
      texter för barn. Texter
      i form av rim,
      ramsor, sånger,
     bilderböcker,     
    kapitelböcker,
    lyrik, dramatik, sagor     
    och myter. Berättande   
    och poetiska
    texter som belyser
    människors
     upplevelser och     
     erfarenheter.
          Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Saga
Novell
Teater
Besk-
riva
     Beskrivande och    
     förklarande
     texter, till exempel
      faktatexter
     för barn, och hur
     deras
     innehåll kan
     organiseras.
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Be-
skriva
Fakta-text
Instru-
era,

Ge instruk-
tioner
        Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Inst-
ruk-
tion
Film
Blogg
Bild
           Multimodala texter:  Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Film
Blogg
Bild
Radio
Text
Sam-
man-
fatta
           Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Sam-
man-
fatta
Ord-
kun-
skap
           Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
     Hur ord och yttranden
     uppfattas av
    omgivningen
     beroende på tonfall
     och ords nyanser.
           Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Nycke-lord
Ämne-sord
Skärm-
Kors-
ord
Mind-map
Glo-
sor
Ka-
hoot
Bilder
Moder-smål
Luck-
text
Sök infor-ma-
tion
   Informationssökning i
  böcker,   tidskrifter och på
  webbsidor för
  barn.
 Källkritik, hur texters
  avsändare    påverkar
   innehållet.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Sök infor-
ma-
tion

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar